Stowarzyszenie Polskich Energetyków

Dzisiaj jest : Sobota 15 czerwca 2024 r.

 STATUT
 Stowarzyszenia Polskich Energetyków
 
Statut Stowarzyszenia Polskich Energetyków (tekst jednolity po zmianach z dnia 26 kwietnia 2013 r.)
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Polskich Energetyków, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo - technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Radom.
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z póĹşn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jeden lub więcej powiatów. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
§ 4a
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego, jak również odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji podobnym celu działania.
§ 6
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach przewidzianych obowiązującym prawem.
§ 7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników."
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia.
§ 9

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:
1.      inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami".
2.      popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych.
3.      promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych.
4.      propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.
5.      podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz użytkowaniu energii i paliw.
6.      ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa.
7.      inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich gałęziach energetyki.
8.      oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
9.      doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków.
10.       integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich.
    11.   działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.      prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo - technicznych.
2.      prowadzenie szkoleń członków własnych w kraju i za granicą w celu bieżącego aktualizowania wiedzy o współczesnych rozwiązaniach techniczno - ekonomicznych w zakresie stanowiącym zainteresowanie statutowe członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie szkoleń i egzaminów osób trzecich.
3.      organizowanie sympozjów, narad, kursów i spotkań specjalistycznych, poradnictwa technicznego oraz działalności popularyzatorskiej.
4.      występowanie do administracji rządowej, samorządów i organizacji zawodowych z interwencjami w sprawie obrony interesów wytwórców, dystrybutorów i użytkowników energii i paliw oraz producentów urządzeń energetycznych.
5.      a. sporządzanie bilansów energetycznych, wyznaczanie efektywności energetycznej, projektowanie i promowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, racjonalizujących zużycie paliw i energii oraz chroniących środowisko naturalne.
b. sporządzanie audytów energetycznych dla zakładów, urządzeń, sieci i instalacji energetycznych oraz obiektów budowlanych.
6.  a. sporządzanie planów i organizacja zaopatrzenia w energie i paliwa.
b. sporządzanie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa i energie.
c. sporządzanie projektów i założeń do planów zaopatrzenia w energię i paliwa.
7.  wykonywanie badań i pomiarów.
8.   opracowywanie systemów energetycznych i koncepcji doboru energooszczędnych urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów, urządzeń oraz obiektów budowlanych.
9.   prowadzenie specjalistycznej działalności wydawniczej oraz dystrybucji i sprzedaży wydawnictw.
    10.  zarządzanie zasobami ludzkimi.
    11.   prowadzenie innej działalności gospodarczej i pozagospodarczej sprzyjającej  rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez swoich członków i sympatyków.
§12
Zarząd Główny może w drodze uchwały zwiększyć lub ograniczyć zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 13
Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który jest zainteresowany działalnością w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz produkcji urządzeń zużywających energię lub paliwa oraz przedstawi opinię (rekomendację ) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)     członków zwyczajnych,
2)     członków wspierających,
3)     członków honorowych.
§ 15
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 16
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§ 17
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.
§ 19
Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
§ 20
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1.      swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
2.      dbać o jego dobre imię;
3.      popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
4.      przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązującego prawa;
5.      regularnie opłacać składki.
§ 21
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. członek zwyczajny:
1)     brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
2)     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3)     wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenie,
4)     korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
5)     korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. członek honorowy:
1)     brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2)     brać udział w WZD z głosem doradczym,
3)     korzystać z rekomendacji i wsparcia Stowarzyszenia w swojej działalności,
4)     uczestniczyć w pracach w jednej z wybranych przez siebie komisji specjalistycznej,
5)     być zwolnionym z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 22
1.        Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2.        W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3.        Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia.
§ 23
Członkowie wspierający, którzy realizują przyjęte zobowiązania wobec Stowarzyszenia mają prawo:
  1. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
2.      uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Oddziału.
§ 24
Do obowiązków członków wspierających należy:
  1. udzielanie pomocy w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
  2. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3.      wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń i pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
§ 25
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału,
2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3)     skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie do 18 (osiemnastu) miesięcy, z opłatą składek członkowskich, po okresie 12 (dwunastu) miesięcy zalegania Zarząd Oddziału jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające,
4)     wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5)     wykluczenia orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6)     pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Zarząd Oddziału, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński Oddziału zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 (czternastu) dni, od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
 
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna władz.
§ 26
1.   Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2.   Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów odbywa się na Walnych Zebraniach Członków (Delegatów) Oddziałów.
3.   Delegatów na Walne Zebranie Delegatów wybierają Oddziały. Liczbę delegatów Oddziału wyznacza się na podstawie ilości członków Oddziału zarejestrowanyuch na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego wyborcze Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału. Na liczbę członków Oddziału:
       - do 100 (stu) przysługuje prawo wyboru 2 (dwóch) delegatów,
       - od 101 do 200 (dwustu) przysługuje prawo wyboru 4 (czterech) delegatów,
       - powyżej 200 (dwustu) przysługuje prawo wyboru 6 (sześciu) delegatów.
      Wybór delegatów następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Mandat delegata trwa do czasu dokonania nowych wyborów.
4.   Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. W oddziałach mogą być tworzone delegatury, koła i inne placówki terenowe. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 (piętnastu) osób deklarujących przystąpienie lub będących już członkami Stowarzyszenia. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5.   Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 27
1.   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków (delegatów). Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby członków (delegatów). Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów ważnie oddanych, zaś określenie "głosy" oznacza głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Stowarzyszenia.
2.   Skreślony.
3.   Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków (delegatów). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie „tajne”.
4.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniony będzie w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 (jedną trzecią) składu organu.
 
Walne Zebranie Delegatów
§ 28
1.      Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.      W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci)
2)     z głosem doradczym:
a) członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia jeżeli nie są delegatami,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie honorowi,
d) zaproszeni goście.
3.   O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny powiadamia delegatów co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem zebrania.
§ 29
1.      Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.      Walne Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.      Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Prezydium: przewodniczący            i sekretarz.
4.      Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Delegatów i powołanych na nim komisji.
§ 30
1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
1)   z własnej inicjatywy,
2)   na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)   na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów).
2.   Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 2 ( dwóch) miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l pkt. 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 31
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu delegatów.
§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1)     uchwalenie statutu i jego zmian,
2)     uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3)     uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4)     wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,
5)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
6)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
7)     uchwalanie wysokości i terminów wpłat kwot, które powinny być odprowadzane na konto Zarządu Głównego przez Zarządy Oddziałów,
8)     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego, bądĹş na wniosek któregokolwiek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
9)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 
Zarząd Główny
§ 33
Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Delegatów.
§ 34
1.  W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 6 (sześciu) członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona 4 (czterech) wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowych członków, stosując odpowiednio § 27 ust. 4 statutu.
2.   Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3.   Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 (sześć) razy w roku.
4.   W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.
§ 35
1.  Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
      1)   zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
      2)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
      3)   określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
      4)   uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
      5)   uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
      6)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
      7)   powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
      8)   koordynowanie działalności jednostek terenowych,
      9)   zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
   10)   określanie wysokości składek członkowskich,
   11)   zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
   12)   zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia, z wyjątkiem majątku oddziałów Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną,
   13)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia, z wyjątkiem majątku oddziałów Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną,
   14)  uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
   15)  podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne
   16)   zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
   17)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez oddziały Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
   18)   zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Delegatów godności członka honorowego Stowarzyszenia,
   19)   rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w § 25 ust. 1 pkt 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),
   20)   występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
   21)   składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,
2.   W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 9), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału.
3.   Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 8 i 10 wymagają kwalifikowanej większości 3/5 (trzech piątych) głosów.
4.   Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 pkt 8, 9, 10 i 12 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem.
5.   Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.
§ 36
Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
§ 37
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 (trzech) z ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
 
Główna Komisja Rewizyjna
§ 38
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
§ 39
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 4 ( czterech) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
§ 40
1.   Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)   kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2)   nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
3)   zwołanie Walnego Zebrania Delegatów w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie i trybie ustalonym w statucie,
4)   prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie póĹşniej niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty złożenia wniosku (żądania),
5)   uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów,
6)   składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.
2.   Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 41
1.   Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.
2.   Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Główny Sąd Koleżeński
§ 42
Główny Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
1)     sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
2)     rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3)     rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
4)     uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Stowarzyszeniu,
5)     orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.
§ 43
1.   Główny Sąd Koleżeński składa się z 4 (czterech) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, oraz sekretarza.
2.   Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
§ 44
1.   Główny Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny.
2.   Główny Sąd Koleżeński w sprawach określonych w § 42 pkt. 3, orzeka w składzie nie mniej niż trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca.
3.   Postępowanie przed wszystkimi sądami koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości stron oraz zapewnienia stronom prawa do obrony.
4.   Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do WZD. Decyzja WZD jest ostateczna.
5.   Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
6.   Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.
§ 45
1.   Za dopuszczenie się naruszenia przez członków postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia, Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 (trzech) do 12 (dwunastu) miesięcy.
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2.   W przypadku działania członków na szkodę Stowarzyszenia połączone z postawieniem im zarzutów przez organy prokuratury, zawieszenia ich na okres do czasu całkowitego wyjaśnienia.
 
ROZDZIAŁ V

Organy doradcze

§ 46
Rada Prezesów jest organem doradczym Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z kierowaniem działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

§ 47
1.   Rada Prezesów składa się z prezesa Zarządu Głównego i prezesów zarządów oddziałów.
2.   Do kompetencji Rady Prezesów należy opiniowanie spraw ujętych w Regulaminie Rady.
§ 48
Rada Prezesów zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad ustala regulamin uchwalony przez Radę.
 
ROZDZIAŁ VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze
§ 49
1.   Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 4 i § 26 ust. 4 Statutu.
2.   Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1)   zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2)   złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§ 50
1.   Władzami Oddziału są władze określone w § 26 ust. 5.
2.   Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio.
 
Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału
§ 51
1.   Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2.  Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.   W Oddziałach w których zostały utworzone koła a liczba członków przekracza
50 -ciu (pięćdziesięciu), Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Oddziału (WZDO).
4.   Liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału z poszczególnych kół ustala Zarząd Oddziału wprost proporcjonalnie do liczby członków w kołach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZDO.
§ 52
Do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału należy:
1)   uchwalanie programu działania oddziałów,
2)   wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3)   wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia wybieranych bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału,
4)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
§ 53

W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) Oddziału biorą udział:
1)   z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oddziału,
2)   z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, władz naczelnych Stowarzyszenia, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 54
1.   Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału powiadamiając członków (Delegatów) o jego miejscu, proponowanym porządku i terminie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem.
2.  Postanowienia § 29 ust. 2, 3, i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 55
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1)   z własnej inicjatywy,
2)   na żądanie Zarządu Głównego,
3)   na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2.   Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału w ciągu 3 (trzech) tygodni od daty złożenia lub żądania o których mowa w ust. l pkt. 1, 3 i 4.
3.   W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
5.   Postanowienia § 31 stosuje się odpowiednio.
 
Zarząd Oddziału

§ 56
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
§ 57
1.   Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4 (czterech) członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona 2 (dwóch) wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
2.   Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 (dwa) razy na kwartał.
3.   Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4.   Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 (czternaście) dni od zgłoszenia wniosku.
5.   W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.
§ 58
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia,
Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału.
2)   określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału oraz kierunków
działania delegatur, kół i innych placówek terenowych tworzonych w Oddziale,
3)   uchwalenie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4)   reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5)   zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
6)   organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą
działalnością,
7)   zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków oraz uprawnień określonych w § 72 Statutu Stowarzyszenia Polskich Energetyków.
8)   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku
nieruchomego i ruchomego Oddziału Stowarzyszenia,
9) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Oddziału,
   10)  przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia obowiązku regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, a także z powodu naruszenia zasad statutowych oraz nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
   11)  uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
   12)   współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
   13)  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków (Delegatów) Oddziału,
   14)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) Oddziału,
   15)  opracowywanie regulaminów pracy Kół oraz ich wewnętrznej organizacji.
§ 59
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 60
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
§ 61
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 (trzech) członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 62
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1)   kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2)   współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3)   przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4)   zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5)   przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
§ 63
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
§ 64
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
§ 65
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 66
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Sąd Koleżeński Oddziału
§ 67
1.   Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do:
1)   rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków, postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
2)   rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
2.  Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:
1)  Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
2)  Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3)  co najmniej 10 (dziesięciu) członków,
4)   zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.
§ 68
1.   Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 4 (czterech) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.   Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3.   Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
§ 69
1.  Postanowienie § 45 stosuje się odpowiednio.
2.   Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego sądu.
3.   Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia orzeczenia.
§ 70
1.   Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków ( Delegatów ) Oddziału.
2.   Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.
 
ROZDZIAŁ VII
Majątek Stowarzyszenia.

§ 71
1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.  Ĺšródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)   składki członkowskie,
2)   dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3)   dotacje,
4)   darowizny, zapisy i spadki,
5)   wpływy z działalności statutowej,
6)   dochody z ofiarności publicznej.
3.   Środki pieniężne, niezależnie od Ĺşródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
4.   Zarząd Oddziału odprowadza na konto Zarządu Głównego określone kwoty pochodzące ze wszystkich Ĺşródeł przychodów. Terminy wpłat wspomnianych kwot i ich wysokość określa Walne Zebranie Delegatów w drodze stosownej uchwały.
5.   Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 (czternastu) dni za miesiąc następny od daty zawiadomienia o przyjęciu na członka.
6.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 72
1.   Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego, bądĹş dwóch członków Zarządu Głównego łącznie.
2.   W Oddziałach Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną do reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Oddziału, bądĹş dwóch członków Zarządu Oddziału łącznie.
3.   W Oddziałach nie posiadających osobowości prawnej, zasady zaciągania zobowiązań majątkowych określa Zarząd Główny w formie stosownej uchwały.
 
ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 73
1.   Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.
§ 74
Uchwały co do zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu rejonowego o wpisie tych zmian.